میز کارمندی آلفا

میز کارمندی مدرن

میزهای کارمندی مدرن(سری آلفا) با توجه به نوع کاربری ، فضای موجود ، نیازمندی های دفتر کار ، سلایق و اهداف مدیران همواره…

ادامه مقاله
287
01 مارس 2020
0

یک میز کارمندی چه خصوصیاتی دارد

نخستیم موردی که در هر اداره و محیط کار به چشم می آید ، میز کارمنذی است که پرسنل ادارات و دفاتر اعم از دولتی یا خصو…

ادامه مقاله
303
10 نوامبر 2019
0