طرح باز

مبلمان اداری باز

زمانی که شرکت به صورت یک فضای غیرمحصور طراحی شده و تمامی پرسنل به صورت باز، هر یک به کار خود مشغول شده اند، فضا…

ادامه مقاله
243
30 آوریل 2020
0