کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا یکی از نیازهای دفاتر کار اختصاص محدوده ای از فضای کار
به کتابخانه اداری یا کمد اداری جهت بایگانی اسناد و مدارک با قابلیت دسترسی
سریع در فضاهای اداری می باشد.با توجه به ازدحام جمعیت و فضاهای کاری
و کوچکتر شدن فضاهای کار نسبت به گذشته ، استفاده بهینه از فضاهای موجود
و به ویژه فضاهای پرت در محیط کاری عامل بسیار مهمی در بهینه سازی
چیدمان به شمار می رود

کمد و کتابخانه

طراحی ساده و استاندارد در کمدها و کتابخانه ها و ترکیب کاربری های مختلف در فضاهای کوچک قفسه ای و ریلی این مهم را فراهم می آورد که مشتری در عین حال که دارای فضای مختصری می باشد ولی به هم ریختگی و آشفتگی در فضا را به واسطه چیدمان درست و دقیق کمد، کتابخانه و قفسه ها احساس نمی کند و نظم و آرامش در محیط کار فراهم می گردد.

کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا

کمد کتابخانه سری آلفا
کمد کتابخانه سری آلفا
برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.