پارتیشن بندی اداری

پارتیشن بندی اداری چیست و روال انجام آن چگونه است