شاخص های موثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران

شاخص های موثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران

صنعت مبلمان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در کشورهای درحال‌توسعه و نیز یکی ازشاخص های موثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران.

هدف از این مطالعه تعیین شاخص های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش فرایند تحلیلی سلسله مراتبی و با تصمیم گیری گروهی است.

 

شاخص های موثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران

به این منظور ابتدا با مراجعه به اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات و صادرات مبلمان اداری مشخص شد و در مرحله بعد به منظور شناسایی شاخص هایموثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران پس از مطالعه اولیه، با تعدادی از صاحبان صنایع مبلمان و کارشناسان مرتبط مصاحبه صورت گرفت و این شاخص ها به شش گروه اصلی و 48 زیرشاخص تقسیم شدند.

درجه اهمیت شاخص ها و زیر شاخص ها پس از اخذ نظرات کارشناسان با نرم افزار Export Chooise تعیین شد. نتایج نشان می دهد که در بین شاخص های اصلی، مواد اولیه و محصول به عنوان مهم ترین شاخص انتخاب شده اند. همچنین از میان 48 زیرشاخص تاثیرگذار نیز طراحی محصول، ضمانت و خدمات پس از فروش، کنترل کیفیت، اصلاح تعرفه های گمرکی و بازاریابی راهبردی به ترتیب ارزش وزنی، بیشترین اولویت را در توسعه صادرات داشتند.

با توجه به سیاست گذاری ها و تصمیمات دولت در حوزه های مواد اولیه چوبی، نظام پولی و بانکی و زیرساخت های بازاریابی، همراهی کامل دولت با صنعت مبلمان برای حفظ توان تولید و رقابت صنعت مبلمان ایران در گام اول و دستیابی به پتانسیل حضور در بازارهای صادراتی در گام دوم،  شرط لازم برای حضور این صنعت در بازارهای جهانی محسوب می شود.

 

برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.